Program Erasmus powstał w 1987 roku jako europejski program wymiany studenckiej na dużą skalę. Chociaż jego zakres i cele poszerzone zostały przez kolejne lata, główna idea pozostaje ta sama: rozwijanie międzynarodowej współpracy między uczelniami. Nazwa "Erasmus" odnosi się do jednego holenderskiego filozofa, teologa i humaniste, Erasmus z Rotterdamu (1466-1536). Nie bez powodu. Erasmus i inni wybitni ludzie renesansu, kształcili się w wielu ośrodkach akademickich w różnych krajach europejskich, a jego pomysł o edukacji był głęboko przeniknięty głębokim humanizmem. Od lat 90 'Program obejmował inne formy współpracy między uczelniami z różnych krajów Europy i szybko stał się największym i najlepiej znanym wspólnotowym programem dla europejskich uniwersytetów i instytutów studiów wyższych. W 1995 roku został włączony do programu "Socrates" - współpracy europejskiej w dziedzinie edukacji, który zakończył się w roku akademickim 2006/07. Obecnie Erasmus wchodzi w nową fazę jako część nowego kompleksowego programu Unii Europejskiej "Kształcenie przez całe życie". W pierwszym roku swego istnienia 3244 europejskich studentów uczestniczyło w programie Erasmus. Obecnie każdego roku jest ich więcej niż 150 tysięcy uczonych.

Polska uczestniczyw programie Erasmus od roku 1998. Do roku 2005/06 ponad 42 tysięcy studentów z naszego kraju uczestniczyło w programie, a nasze uniwersytety przywitało ponad 7500 badaczy zagranicznych. Odnotowano ponad 7,4 tys wyjazdów polskich nauczycieli i ponad 4,5 tys przyjazdów zagranicznych nauczycieli, którzy przeprowadzili zajęcia na uniwersytetach przyjmujących. W roku akademickim 2006/07 ponad 200 naszych uczelni uczestniczyło w programie.

Program Erasmus+ wszedł w życie 1 stycznia 2014 r. i zastąpił dotychczasowe programy: „Uczenie się przez całe życie” (oraz jego programy sektorowe – Erasmus, Leonardo da Vinci, Comenius i Grundtvig), akcję Jean Monnet, program „Młodzież w działaniu” oraz pięć innych programów (m.in. Erasmus Mundus i Tempus).

Po raz pierwszy w historii programów edukacyjnych Unii Europejskiej, wspierane będą również inicjatywy związane ze sportem. Realizacja programu zaplanowana jest na siedem lat, czyli do roku 2020.

Kraje uczestniczące w programie Erasmus:

27 krajów Unii Europejskiej;
3 kraje Europejskiego Obszaru Gospodarczego: Islandia, Liechtenstein, Norwegia;
Szwajcaria;
2 kraje kandydujące: Turcja i Chorwacja.
Aby wziąć udział w programie Erasmus uczelnie są zobowiązane posiadać Kartę Uczelni Erasmusa przyznaną przez Komisję Europejską. Jest to rodzaj certyfikatu, który pozwala uniwersytetom ubiegać się o finansowanie konkretnych działań zawartych w programie. Wyższe uczelnie, które chcą wziąć udział w programie Erasmus w najbliższych latach są zobowiązane do złożenia wniosku o przyznanie Karty Uczelni Erasmusa do Komisji Europejskiej. Karta jest przyznawana na okres długo terminowy